Lytse Ezel – Jarich syn jierdei - Rindert Kromhout
Categorie Boekenpret Noardeast Fryslan-Dantumadiel VVE
Groep peuters
Tags fries
Prijzen
  • Boekenpret gratis
Terug

Lytse Ezel – Jarich syn jierdei - Rindert Kromhout

It is de jierdei fan Lytse Ezel syn freontsje Jarich en Lytse Ezel keapet in kadootsje foar him. Hy siket in draak út, in prachtige reade draak mei in sturt deroan. Lytse Ezel fynt de draak sels ek hiel moai. Fierstente moai om wei te jaan…

Startdatum Einddatum
30 augustus 2021 10 december 2021 nog 53 beschikbaar Reserveren
10 januari 2022 24 juni 2022 nog 53 beschikbaar Reserveren