Wist wol hoe mâl ik mei dy bin? - Sam MacBratney
Categorie Boekenpret Noardeast Fryslan-Dantumadiel VVE
Groep peuters
Tags fries
Prijzen
  • Boekenpret gratis
Terug

Wist wol hoe mâl ik mei dy bin? - Sam MacBratney

Soms, ast in hiele, hiele protte fan ien hâldst, wolst dúdlik meitsje hoe grut dyn gefoelens binne. Lytse Ljochtbrune Hazze en Grutte Ljochtbrune Hazze krije yn 'e gaten dat it net maklik is om te mjitten hoefolle ast fan ien hâldst!

Startdatum Einddatum
30 augustus 2021 10 december 2021 nog 78 beschikbaar Reserveren
10 januari 2022 24 juni 2022 nog 78 beschikbaar Reserveren