Wy geane hjoed op bearejacht - Michael Rosen en Helen Oxenbury
Categorie Boekenpret Noardeast Fryslan-Dantumadiel VVE
Groep peuters
Tags fries
Prijzen
  • Boekenpret gratis
Terug

Wy geane hjoed op bearejacht - Michael Rosen en Helen Oxenbury

Wy geane hjoed op bearejacht. Wy fange fêst in gruttenien. Wat ha we in prachtige dei!
Wy jouwe nergens om. Fjouwer bern geane mei harren heit op bearejacht. Se binne nergens benaud foar. Se rinne dwars troch sniestoarmen, woeste rivieren en tsjustere bosken. Mar dan komme se in bear tsjin.

Startdatum Einddatum
30 augustus 2021 10 december 2021 nog 61 beschikbaar Reserveren
10 januari 2022 24 juni 2022 nog 61 beschikbaar Reserveren