De moaiste fisk fan de see - Marcus Pfister Dantumadiel
Categorie Boekenpret Dantumadiel PO
Groep groep 1, groep 2
Tags fries
Prijzen
  • Boekenpret gratis
Terug

De moaiste fisk fan de see - Marcus Pfister Dantumadiel

Reinbôge is de moaiste fisk yn 'e see.
Mar hy is grutsk en idel, en dêrom hat er gjin inkele freon. Pas as er ien fan syn moaie skobben weijout - en letter noch mear - fine se him aardich. En dan fernimt er dat it belangriker is om freonen te hawwen as om de moaiste te wêzen!

Startdatum Einddatum
10 januari 2022 24 juni 2022 nog 22 beschikbaar Reserveren